5.0 ml a 6.0 ml tubes

Eppendorf Tubes® 5.0 mL screw cap

2 x 100 pcs

0030122305

Eppendorf Tubes® 5.0 mL screw cap
57,00 €